Tüm Yönleriyle Yağma Suçları

Son dönemde app ve sosyal uygulamaların yaygınlaşması ve internet yoluyla tanışılan kişiler tarafından gasp, yağma hatta cinayet suçlarının işlenmesi nedeniyle oldukça gündemde olan bu suçları mercek altına almak istedim.

Öncelikle yasal düzenlemeye bakalım:

            Türk Ceza Kanunu suç tanımında;

         Yağma

         Madde 148- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

         (2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kâğıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

         (3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

         Nitelikli yağma

         Madde 149- (1) Yağma suçunun;

  1. a) Silahla,
  2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
  3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  4. d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,
  5. e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  6. f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
  7. g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
  8. h) Gece vaktinde,

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

         (2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

         Daha az cezayı gerektiren hâl

          Madde 150- (1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

         (2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.” demektedir.

Kanuni tanımdan yola çıkarsak; Yağma suçunda da hırsızlık suçunda olduğu gibi taşınır malın alınmasında zilyedin ya da sahibinin rızası yoktur. Fakat yağmanın hırsızlık suçundan temel farkı yağma suçunun oluşabilmesi için mağdurun rızasının cebir veya tehdit kullanarak ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yağma suçunda tehdidin kişinin kendisine yönelik olabileceği gibi yakınlarına ya da malvarlığında büyük bir zarara sebebiyet verecek şekilde olması gerekir. Ayrıca tehdit mağdurun kendisinin veya yakınlarının vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik olması da mümkündür. Yağma suçunun cebir kullanarak işlenmesi de mümkündür. Fakat bu cebir neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama boyutuna ulaşır.

Görüleceği üzere yasa, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası öngörerek suç için hayli yüksek ceza miktarları öngörmüştür. Bilhassa internetten tanışılan kişiler tarafından işlenen bu suçlarda fiil meydana geldiği an derhal karakol ya da savcılık vasıtası ile şikâyette bulunulmalıdır. Ancak lgbti bireylerin bu konuda çekince taşıması nedeniyle en iyi seçenek bu tür şikâyetleri bir avukat kanalı ile yapmaktır. Malumdur ki gaspa uğradığı halde sanki suçluymuş gibi sırf lgbti birey olduğu için adli anlamda hakkını arayamayan ya da hakkı çiğnenen tonla vaka ile doludur.

 

T.C YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 31228 Karar: 2016 / 4791 sayılı kararında;

“Yakınanın ifadesinde geçen, kendisinin zorla içerisine sokulduğunu iddia ettiği metruk binayı polis memurlarına gösteremediği,  

Yakınanın kredi çektiği bankanın güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntülerden sanığın kimliğinin tespit edildiği,

Sanığın 24.09.2012 tarihli Savcılık beyanında ve tüm aşamalarda, “ Yakınan ile bir tentenin altında karşılaştım. Bana eşcinsel olduğunu ve benden hoşlandığını söyledi. Beraber bir çay ocağında oturup, çay içtik. Ben kendisine söylediği sözler için kızdım. Ayıp değil mi, senin çoluk çocuğun yok mu, seni polise şikayet edeceğim, dedim. Bana, aman şikayet etme, rezil olurum, evliyim, deyip para teklif etti. Ben de 2000.-TL camiye bağışla, abdest al, namaz kıl, tövbe et, dedim. Kabul etti. 2000.-TL kredi çekip, camiye bağışlamak için bana verdi. Ben sadece onun saflığından faydalanıp parasını aldım, yağma suçlamasını kabul etmem.” dediği,

Yakınanın 11.10.2012 tarihli Savcılık beyanında ise, sanığın ifadesinin kendisine okunması üzerine panik içerisinde, sorulara hızlı cevaplar vererek, aşırı tepki gösterip, “İddiaları kabul etmiyorum. Ben zarar vereceğini düşündüğüm için bankadan para çekip verdim. Tek başınaydı, yanında başka kimse yoktu.” dediği,

Sanık tarafından mağdura yönlendirilen eylemlerinin yağma suçunda aranan cebir, şiddet, tehdit boyutuna ulaşıp ulaşmadığı yönü irdelenip, gereğinde mağdurun bu konudaki ayrıntılı beyanı alınıp sonucuna göre suçun hukuk nitelendirmesi yapılması gerekirken, yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, BOZULMASINA, sanığın ceza süresi bakımından kazanılmış hakkının korunmasına,..”

Diyerek yağma suçunun araştırılmayıp kolaya kaçılarak dolandırıcılıktan ceza verilmesini bozma sebebi saymıştır.

T.C YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2015 / 9224 Karar: 2016 / 1496 sayılı kararında;

1- Oluş ve dosya içeriğine göre, 14.12.2011 tarihli olay tutanağı içeriğinde yakınanın olayın hemen sonrasında güvenlik güçlerine verdiği beyanında” kendisini gasp etmek isteyen 20 yaşlarında bir şahsın kendisine jilet çekerek üzerinde ne var ne yok hepsini çıkar bana ver şakam yok dediğini” belirttiği, yakınan soruşturma aşamasındaki beyanında ise “sanığın yanına gidip oturduğunu, birlikte sohbet edip müzik dinlediklerini, sonra sanığın kendisine sataştığını, jilet çektiğini, jileti elinden almak isterken elinden yaralandığını, sonra ticari taksiye binip gittiğini, kendisinin de polisi aradığını” söylediği, mahkemedeki beyanında “ eşcinsel olduğunu, olay günü sanıkla ilişkiye girdiklerini, sonrasında sanığın jilet çekip para istediğini, karakolda sanığın kendisine “beni kurtar yağmadan yargılanmak istemiyorum” dediği için o şekilde beyanda bulunduğunu belirttiği,  

Sanığın ise suçlamayı kabul etmediğini, yakınandan para ve çantasını istemediğini ifade ettiği, İzmir 7. Sulh Ceza Mahkemesinde vermiş olduğu ifadesinde ise “ eşcinsel olduğunu, yakınan ile parkta cinsel ilişkiye girdiklerini, alkolün etkisi ile jileti yakınana gösterip para istediğini, yakınanın jileti tutması sonucunda ellerinin kesildiğini, daha sonra olay yerinden ayrıldığını” söylediği olayda; sanık … ve yakınan …’ın … Sulh Ceza Mahkemesinde hakim huzurunda olaya uygun düşen ve samimi beyanda bulundukları, yakınanın mahkemede de bu beyanında ısrar ettiği dikkate alınarak sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 149/1-c, h maddesindeki silahla gece vakti yağma suçuna teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun vasfında ve delillerin takdirinde yanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinde değişiklik yapıldığından yeniden takdiri lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 03/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Denilerek bozma kararı verilmiştir.

Yargıtay kararlarında adı geçen örnekler çok sık yaşanan vakalar olup; öncelikle suçun önlenmesi bakımından güven telkin etmeyen kişilerle görüşülmemesini tavsiye ediyorum. Ancak suç gerçekleşmişse mutlaka şikâyet hakkının kullanılması gerektiğine de vurgu yapmak istiyorum.

Hazırlayan: futurelavirs

9. SAYI

HOMOJENOku

İndir