Dünya Üzerinde Üçüncü Cinsiyet Kavramı

Üçüncü cinsiyet ifadesi, bireylerin kendileri tarafından ya da toplum tarafından ne erkek ne de kadın olarak sınıflandırıldığı bir kavramdır. Aynı zamanda, bu; toplumlarda üç veya daha fazla cinsiyeti tanıyan bir sosyal kategoriyi açıklar. Üçüncü terim genellikle “diğer” anlamına gelir; Bazı antropologlar ve sosyologlar dördüncü, beşinci, ve “bazı” cinsiyetleri tanımlamışlardır.

Hazırlayan ve çeviren: Pelin Güloğlu

Biyoloji, bir insanın kromozomal ve anatomik cinsiyetinin erkek, kadın veya bu cinsiyet dimorfizminde nadir bulunan varyasyonlar olup olmadığını belirler ve interseks olarak bilinen belirsizlik derecesine neden olabilir. Bununla birlikte, kişisel olarak bir erkeği, bir kadını veya başka birini topluluk olarak veya topluluk tarafından tanımlayan devlet, aynı zamanda bireyin toplumsal cinsiyet kimliği ve cinsiyet rollerini de tanımlar. Fakat şunu da söylemeden geçmemek gerekir; tüm kültürlerin cinsiyet rolleri kesinlikle tanımlanmamıştır.

Farklı kültürlerde, üçüncü veya dördüncü cinsiyet çok farklı şeyler temsil edebilir. Hawaii’deki yerli Māhū’lara göre, bu, erkek ve kadın arasındaki ara devlet veya “belirsiz cinsiyet” kişisi olmaktır.  Güneybatıdaki geleneksel Dineh halkı ise dört cinsiyetten yana: kadınsı kadın, eril kadın, dişil adam, erkeksi adam. “Üçüncü cins” teriminin, yasal kimliğe sahip olduğu Hindistan, Bangladeş ve Pakistan’da, Polinezyalı fa’afafin ve Balkanların yeminli bakirlerini tanımlamak için bu terim kullanılmıştır.

Batı dışı bazı kültürlerde bulunmasına rağmen, “üçüncü”, “dördüncü” ve “bazı” cinsiyet rolleri, ana akım batı kültürüne ve kavramsal düşüncesine göre biraz daha yeni. Bu kavramın, modern LGBT veya queer alt kültürlerde veya İki Ruhlu insanlar için rolleri olan Kuzey Amerika Yerli kültürleri gibi daha büyük Batılı toplumlarda bulunan etnik azınlık kültürlerinde kabul görmesi muhtemeldir. Yerli batı bilginleri, Yerli Amerikalılar ve Güney Asya’daki üçüncü cinsiyetler hakkında yazmaya çalışanlar da dâhil olmak üzere, Cinsel yönelim açısından üçüncü cinsiyet terimini anlamaya sıklıkla başvurmuşlardır, diğer akademisyenler, özellikle Yerli bilim adamları bunu üçüncü cinsiyetlerin yanlış beyanatı olarak değerlendirmektedir.

Cinsiyet

En azından 1970’lerden bu yana, antropologlar bazı kültürlerde toplumsal cinsiyet kategorilerini tarif ettiler; fakat buna rağmen, bu kategoriler iki toplumsal çerçeve kullanılarak yeterince açıklanamadı. Aynı zamanda, feministler (biyolojik) cinsiyet ile (sosyal veya psikolojik) cinsiyet arasında bir ayrım yapmaya başladılar. Çağdaş toplumsal cinsiyet teorisyenleri, genellikle iki toplumsal cinsiyet sisteminin ne doğuştan kazanıldığını ne de evrenselliklerini savunurlar. Sadece aşağıdaki iki sosyal normları tanıyan bir cinsiyet veya cinsiyet sistemi ” heteronormatif ” olarak etiketlenmiştir.

Antropolog Michael G. Peletz, cinsiyetler konusundaki farklı kavramlara (üçüncü cinsiyete yönelik tutumlar da dâhil olmak üzere) ilişkin düşüncelerin hayatımızı derinden etkilediğine ve toplumdaki değerlerimize yansıyacağına inanıyor. Peletz, “Modern Asya’da Cinsiyet, Cinsellik ve Vücut Politikası” kitabında şunları anlatıyor:

Amacımız açısından, “cinsiyet” terimi, en azından beş fenomen kümesini taşıyan kültürel kategorileri, sembolleri, anlamları, uygulamaları ve kurumsallaşmış düzenlemeleri belirtir: (1) kadınlar ve kadınlık; (2) erkekler ve erkeklik; (3) Kısmen erkek, kısmen dış görünüşlü veya belirsiz cinsiyete sahip kadınlar, hem de bir veya daha fazla derecede hem erkek hem de kadın cinsel organları veya karakteristik özelliklere sahip olan hermafroditler olarak bilinen interseks bireyler; (4) normatif sınırları aşan ve dolayısıyla “transgresif cinsiyete dayalı” uygulamalara giren transseksüel olanlar Ve (5) hadım gibi, kısırlaştırılmış veya dokunulmamış cinsiyetsiz kişiler.

İnterseks insanlar ve üçüncü cinsiyet 

İnterseks halkı, BM İnsan Hakları Yüksek Komitesi’ne göre ” erkek veya kadın bedenlerine ait tipik ikili görüşlere uymayan kromozomlar, gonadlar veya cinsel organlar” gibi cinsel niteliklerle doğar. Bir cinsiyet ve cinsiyet ayrımı evrensel değildir ve Peletz’in cinsiyeti biyolojik çeşitlilik ve kültürel uygulamalar gibi tanımlaması benzersiz değildir. İnterseks kişilerin üçüncü cinsiyet sınıflandırmasına girdiğini savunan bir araştırmada, interseks akademisyen Morgan Holmes, üçüncü bir cinsiyet veya üçüncü cinsiyet konusundaki analizin basit olduğunu savunuyor:

“Üçüncü Cinsiyet” i içeren kültürel sistemlerle ilgili mevcut çalışmaların çoğu ikiden fazla cinsiyet veya cinsiyet kategorisine sahip olan toplumların dünyayı sadece ikiye bölenlere göre daha üstün olduğu basit vizyonları tasvir etmektedir. Bir sistemin bir başkasından çok daha baskıcı mı yoksa daha az baskıcı mı olduğunu anlamak için, yalnızca onun üçte birine değil, çeşitli üyelerine nasıl davrandığını anlamamız gerektiğini savunuyorum.”

İnterseks olmayan kişiler gibi; bazı interseks bireyler, kendilerini sadece kadın ya da sadece erkek olarak tanımlayamazlar, ancak çoğu erkek ya da kadın gibi görünmektedir. Üçüncü bir ‘X’ cinsiyet sınıflamasına sahip bir ülke olan Avustralya’da sosyolojik araştırmalar, klinik incelemeler, interseks koşullarında olanların% 8,5-20’sinde cinsiyete bağlı zorluk yaşayabileceğini öne sürmektedir. Atipik cinsiyet özellikleriyle doğanların% 19’u “X” veya “diğer” seçeneklerden birini seçerken,% 52’si kadın,% 23’ü erkek ve% 6’sının ise cinsiyetinden tam olarak emin olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

İnsanların çoğu; İnterseks çocukları, kadın ya da erkek cinsiyeti olarak kaydetmek için, tüm insanlar gibi farklı bir cinsiyet ya da cinsiyetle özdeşleşmeleri gerektiğini, bu amaçla bu cinsiyetlerle büyümeleri gerektiğini düşünmektedir.

İnterseks bireylerin cinsiyet kayıtlarındaki bu durumun çözülebilmesi için, ilgili kişilerin talebi üzerine cinsiyet veya cinsiyet sınıflandırmasının basit bir idari usulle değiştirilebilmesini sağlamak gerekmektedir. Tüm yetişkinler ve yetenekli yetişkinler kadın (F), erkek (M), ikili olmayan veya çoklu seçenek arasından seçim yapabilmelidir. Gelecekte, ırk veya din gibi, cinsiyetin de doğum belgelerinde veya kimlik belgelerinde bir kategori olarak yer almayacağı ümit edilmektedir.

Ulusal İnsan Hakları Kurumu’nun Asya Pasifik Forumu’na göre, interseks bireylerin yasal olarak tanınması, öncelikle erkek veya kadın atandığında diğer erkeklerle ve kadınlarla aynı haklara erişilmesiyle ilgilidir.  İkincisi, orijinal bir cinsiyet tayini uygun olmadığı zaman yasal belgeler için idari düzeltmelere erişimle ilgilidir. Üçüncüsü ise, nüfuslararası insanlara üçüncü bir cinsiyet veya cinsiyet sınıflandırması oluşturulması değil, bunun yerine, kendi kaderini tayin hakkındadır.

Mart 2017’de, Avustralyalı ve Aotearoa/ Yeni Zelanda topluluğu tarafından yapılan bildiride, ikili sınıflamalar gibi yasal üçüncü sınıflandırmaların yapısal şiddete dayalı, çeşitliliğe saygı göstermede başarısız ve tüm bu nedenlerden dolayı cinsiyete ilişkin yasal sınıflamanın sona ermesi gerektiği ve ayrıca, intersekslere yönelik tıbbi müdahalelerin suç olarak nitelendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Transseksüel insanlar ve üçüncü cinsiyet 

Toplumsal cinsiyet, farklı kültürlerde farklı bir şekilde düzenlenebilir. Bazı Batılı olmayan kültürlerde cinsiyet ikili değildir, biri; erkek ile kadın arasında özgürce geçebilir. Bu durum, çoğu uygarlıkta ruh dünyası ile sıradan dünyalar arasında bir arabuluculuk olarak görülmektedir. Batı kültürlerinde heteronormatif ideallere uymayan insanlar, toplum olarak kabul edilmiştir ve çoğu Doğu kültüründe neredeyse saygı görürler, fakat bazı toplumlarda da çoğu zaman hasta, düzensiz ya da yetersiz kişiler olarak nitelendirilirler.

Konunun en başında da söylemiş olduğumuz gibi, Güneybatıdaki geleneksel Dineh, dört cinsiyeti kabul ederken-kadınsı kadın, eril kadın, dişil adam, eril adam- , Hawaii’deki, yerli Māhū halkına göre, bu, erkek ve kadın arasındaki ara devlet veya “belirsiz cinsiyet” kişisidir. “Üçüncü cinsiyet” teriminin, yasal kimliğe sahip olduğu Hindistan, Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerde , bu terim Polinezyalı fa’afafin ve Balkanların yeminli bakirlerini tanımlamak için kullanılmıştır.

Afrika’da, bir erkeğin bütün ayrıcalıklarından hoşlanan ve böyle tanınan bir kadın, başka bir kadının kocası olarak tanınabilir; kıyafeti açıkça kabul edilmese de bu durum unutulmamalıdır. Hindistan’ın hijraları, üçüncü cinsiyetler arasında en fazla tanınmış ve sosyal yaşamda kabul gören gruplarından biridir. Bu, yalnızca cinsiyet kategorizasyonunu değil aynı zamanda cinsiyet ve türü de azaltan, daha akışkan ve değişken kategorizasyona izin veren reenkarnasyon kavramının bir sonucudur. Üçüncü cinsiyetin, bir konvansiyonel cinsiyetten diğerine, erkekten dişi veya tam tersi bir hareket olarak değil, ara varlık olarak görüldüğü sayısız başka kültür de vardır.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kendilerini üçüncü bir cinsiyete ait olarak hisseden insanlar üzerinde yapılan bir araştırmada Ingrid M. Sell, genellikle insanların 5 yaşından itibaren farklı hissettiklerini tespit etmiştir. Hem akran hem de ebeveyn baskısı nedeniyle, en belirsiz görünüşe sahip olanlar, en sıkıntılı çocuklukları ve zorlukları sonradan yaşıyorlardı. Bunun dışında bu çalışmada, Doğu’nun üçüncü cinsleri ile Batı’nın üçüncü cinsleri arasında benzerlikler keşfedildi. Görüşülen kişilerin yaklaşık yarısı şifacılardı ya da tıp mesleğinde idi. Onların çoğunluğu yine Doğu meslektaşları gibi yeteneklerinden ötürü yaşayacak kadar sanatsaldı. Erkeklerle kadınlar arasında arabuluculuk yapma kapasitesi ortak bir beceriydi ve üçüncü cinsiyetçilerin, çoğunlukla olağandışı bir perspektife ve her iki tarafı da anlama becerisine sahip olduğu düşünülüyordu. Sell’in araştırmasının önemli bir sonucu, görüşülen üçüncü cinsiyetlerin% 93’ünün, yine Doğu meslektaşları gibi “paranormal” tür yeteneklere sahip olmasıydı.

Son yıllarda, bazı Batılı toplumlar cinsiyete dayalı veya ikili olmayan kimlikleri tanımaya başlamışlardır. Alex MacFarlane’den birkaç yıl sonra, Avustralya Norrie May-Welby’nin belirtilmemiş bir statüye sahip olduğu kabul edildi. 2016’da bir Oregon devre mahkemesi, bir mahkûm olan Jamie Shupe’nin cinsiyetini yasal olarak değiştirebileceğine karar verdi.

Açık Toplum Temelleri, Mayıs 2014’te “trans insanların resmi belgeler üzerinde cinsiyet kimliğini değiştirmelerini sağlayan dünyanın en ilerici ve hak temelli yasalarından ve politikalarından” bazılarını belgeleyen bir rapor yayınlamıştır. Raporda, üçüncü cinsiyet sınıflandırmalarının tanınması üzerine şu ifadeler bulunmaktadır:

Haklara dayalı bir perspektiften bakıldığında, üçüncü cinsiyet veya cinsiyet seçenekleri gönüllü olmalı ve trans kişilere cinsiyet kimliğini nasıl tanımlayacakları konusunda üçüncü bir tercih yapmalıdırlar. Üçüncü cinsiyet olarak tanımlananlar, erkek veya kadın olarak tanımlananlarla aynı haklara sahip olmalıdır.

Belgede ayrıca Eşitlik için Global Action adlı Mauro Cabral’ın şu sözleri yer almaktadır:

İnsanlar cinsiyet ikilisinden özgürlüğe sahip üçüncü bir sınıf belirleme eğilimindedir, ancak bu durum her zaman geçerli değildir. Yalnızca trans ve ya da veya interseks’ler bu üçüncü kategoriye erişebilir veya üçüncü bir sınıfa zorla atanırlarsa, cinsiyet ikili daha zayıf değil, daha güçlü olur.

Raporda iki ya da üç seçeneğin yetersiz olduğu sonucuna varılıyor: “Daha kapsamlı bir yaklaşım, insanların kendi cinsiyetlerini ve toplumsal cinsiyet kimliğini kendileri tanımlama seçeneklerini artırmak olacak.”

Kaynak: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Third_gender

8. SAYI

HOMOJENOku

İndir

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. Dünya Üzerinde Üçüncü Cinsiyet Kavramı – ASDİ
  2. 8. SAYI – HOMOJEN

Comments are closed.